REKLAMAČNÝ PORIADOK

REKLAMAČNÝ PORIADOK (podľa ustanovení § 612-627 Občianskeho zákonníka) v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2007 Z.z.

 

I. Všeobecné ustanovenia 

1. Predávaná vec musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez závad, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám. 

2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predávaná vec pri jej prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. 

3. Vlastnícke právo kúpenej veci prechádza na kupujúceho okamihom zaplatenia danej veci. Pri samoobslužnom predaji dochádza k prevodu vlastníckeho práva ku kúpenej veci okamihom zaplatenia kúpnej ceny za tovar. 

4. Nadobudnutím vlastníckeho práva prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo náhodnej skazy, zničenia a poškodenia veci. 

 

II. Lehoty na uplatnenie reklamácie 

1. Všeobecná záručná lehota je 24 mesiacov a začína plynúť odo dna prevzatia tovaru kupujúcim. Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo návode vyznačená lehota na použitie (expiračná doba), záručná lehota sa nekončí pred uplynutím tejto lehoty. 

2. Ak sa na predávaný tovar vzťahuje záručná lehota dlhšia ako 24 mesiacov, je predávajúci povinný vydať kupujúcemu pri predaji záručný list s vyznačením záručnej lehoty. V záručnom liste sú uvedené podmienky a rozsah tejto záruky. 

3. Práva zo zodpovednosti za vady musí kupujúci uplatniť v záručnej lehote, inak tieto práva zanikajú. 

 

 

III. Podmienky reklamácie

 1. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru. Podmienkou k uplatneniu reklamácie je predloženie pokladničného dokladu k reklamovanému tovaru.
 2. K reklamácii prijímame iba čistý tovar.
 3. Reklamáciu je možné uplatniť iba na tovar zakúpený v predajniach  COCCODRILLO, a to iba na adrese predajne, kde bol tovar zakúpený. 

 

Zamestnancom oprávnený na vybavovanie je  zodpovedný vedúci predajne alebo ním poverený zamestnanec spíše s kupujúcim  REKLAMAČNÝ LÍSTOK  (potvrdenie o prijatí reklamácie) v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo strán obdrží jeden rovnopis.

Reklamačný lístok musí obsahovať tieto údaje:

 • Meno a priezvisko kupujúceho
 • Telefonický alebo e-mailový kontakt na kupujúceho
 • Presnú identifikáciu reklamovaného tovaru
 • Deň zakúpenia tovaru
 • Číslo pokladničného dokladu
 • Popis vady tovaru

 

Predávajúci prostredníctvom svojho zodpovedného pracovníka do 3 pracovných dní určí, či je vada odstrániteľná alebo neodstrániteľná.

Partnerom pre vybavovanie reklamácie je vždy predajca, ten má konečné slovo pri rozhodovaní o vybavení reklamácie, ak zákon neustanovuje inak. 

 

 

IV. Odstrániteľné vady 

1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby vada bola bezplatne, včas a riadne odstránená a predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. 

2. Za odstrániteľné vady sa považujú vady tovaru odstránením ktorých neutrpí kvalita a úžitkové vlastnosti tovaru. 

3. V prípade, že predávaná vec ešte nebola použitá môže kupujúci požadovať výmenu tovaru. To isté môže kupujúci žiadať vo vzťahu k súčasti veci, ak sa vada týka len tejto súčasti. 

4. Predávajúci má právo možnosť namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za vec bez vady. 

5. Ak ide o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže vec pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet opráv riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu veci, alebo má právo od zmluvy odstúpiť. 

6. Doba od uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady až po doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania. 

 

V. Neodstrániteľné vady 

1. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. 

2. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, pri ktorej možno vec používať, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru. Pri určovaní výšky primeranej zľavy sa prihliada na charakter vady, stupeň a spôsob opotrebenia veci, dĺžku používania veci a možnosti jeho ďalšieho užívania. 

 1. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia predávajúceho.
 2. Kontakt:PERTO H+H s.r.o., Bezekova 21, 84102 Bratislava, tel: 0918 78 72 74 mail: coccodrillo@perto.sk

Tieto reklamačné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1. 6. 2022

 

Jana Halová – konateľ spoločnosti 

 

 

Orgán dozoru:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj

Bajkalská 21/A, P.O.BOX 5

820 07  Bratislava 27

tel.: 02/58272 172

e-mail: ba@soi.sk