Podmienky spracovania osobných údajov pre  Vernostný program

Sprostredkovateľ: PERTO H+H s.r.o., Bezekova 21, 841 02 Bratislava, IČO: 31 705 685

Kontakt: +421 918 78 72 74,                                  Email: coccodrillo@perto.sk

Prevádzkovateľ: CDRL S.A., ul. Kwiatowa 2, 64000Koscian, Poľsko, ICO: 0000392920

Kontakt:+48 655118700                                          Email :info@coccodrillo.eu

Pre otázky, dopyty, podnety, žiadosti týkajúce sa ochrany osobných údajov, je zriadená elektronická adresa:

iodo@cdrl.pl. Otázky, dopyty podnety, žiadosti je možné písomne posielať prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi aj na adresu ich sídla.

Sprostredkovateľ výhradne pre Prevádzkovateľa spracúva a výhradne Prevádzkovateľovi odovzdáva osobné údaje:

Cieľ a účel

Informujeme, že Vaše osobné údaje sú evidované pre:

 • Realizáciu dohody účasti vo Vernostnom programe Prevádzkovateľa, v ktorej je dotknutá osoba zmluvnou stranou;  Právny základ: SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 854/46/EHS, Zákon 18/2018 Z.z
 • Zaradenie do informačného bulletinu (Newsletter), za účelom plnenia zmluvy, ktorej predmetom je poskytovanie vernostného programu a služieb informačnej spoločnosti. Právny základ: SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 854/46/EHS, Zákon 18/2018 Z.z

Okrem toho sa osobné údaje budú spracovávať pre daňové a účtovné a archívne účely.

Doba uchovávania osobných údajov:

Osobné údaje dotknutej osoby budú uchovávané počas trvania účasti vo Vernostnom programe. Po skončení účasti budú osobné údaje prechovávane za účelom:

 • Do času vyrovnania vzájomných záväzkov a pohľadávok
 • realizácie právnych záväzkov, najmä daňových a účtovných
 • predchádzaniu zneužitia a podvodom
 • štatistické a archivačné účely

počas obdobia zodpovedajúcemu našej zodpovednosti za uzatvorenú zmluvu o Vernostnom programe. S cieľom preukázať  dodržiavanie ustanovení o spracúvaní osobných údajov, budú osobné údaje uchovávané po dobu, po ktorú je správca povinný uchovávať údaje alebo dokumenty, ktoré ich obsahujú, dokumentovať plnenie zákonných požiadaviek a umožniť kontrolu orgánmi verejnej moci.

Príjemcovia údajov

• Vaše osobné údaje sa prenášajú na poskytovateľov služieb, ktorých využívame na implementáciu zmluvy

• Spracovatelia, ktorí pôsobia len v našom mene: poskytovatelia hostingových služieb, účtovných služieb, kuriérov, marketingových agentúr, franchisanti

• Administrátori, ktorí nekonajú výhradne na náš príkaz a stanovia si ciele a metódy používania osobných údajov klientov. Poskytujú elektronické a bankové platobné služby.

Práva dotknutých osôb:

 • Právo požadovať prístup k osobným údajom
 • Právo na opravu osobných údajov
 • Právo na vymazanie osobných údajov
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • Právo namietať spracúvanie osobných údajov
 • Právo na prenos osobných údajov
 • Právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať
 • Právo podať návrh na začatie konania

Informácie o dobrovoľnom predložení údajov

Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné. Neposkytnutie osobných údajov zabráni uzavretiu a výkonu zmluvy o vernostnom programe. NEWSLETTER je úplne dobrovoľný a nepredpokladá povinnosť uzatvorenia zmluvy o účasti vo Vernostnom programe.

Prevádzkovateľ ani Sprostredkovateľ nezamýšľajú preniesť osobné údaje do tretích krajín, tretím stranám alebo medzinárodným organizáciám.

 

 

Dňa:...................................                                              Podpis klienta:...........................................